Mahatma Gandhi – Raj Ghat

Santhivan – Jawaharlal Nehru

B. R. Ambedkar – Chaithrabhoomi

Indira Gandhi – Shakthisthal

Zail Singh – Ekthasthal

Charan Singh -Kisanghat

Rajiv Gandhi – Veerbhoomi

Morarji Desai -Abhayaghat

Gulzarilal Nanda – Narayanghat

Jagjivan Ram – Samathasthal

Lal Bahadur Shasthri – Vijayaghat

Kishan Kant – Nigam Bodhgat

For new click here

Leave a Comment